SCIO testy žáků

(aktualizováno 25.11.2015)

SCIO testy 6. ročníku - říjen 2015

 • testované oblasti: ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, obecné studijní předpoklady
 • forma testování: tištěné formuláře se zadáním
 • výsledky předány žákům: středa 25.11.2015 ("Individuální zpráva žáka")
 • Každý žák obdržel v tištěné podobě „Individuální zprávu žáka“, ze které se dá vyčíst, jak se mu v testech dařilo. Kromě této zprávy je také možno podívat s i na jednotlivé testy on-line prostřednictvím internetového prohlížeče. Zde uvidíte detailně, jaké otázky se v testech objevily, ve kterých otázkách žák chyboval, které otázky vynechal.
  Internetová adresa je: https://testovani.scio.cz , uživatelské jméno a heslo obdržel každý žák své vlastní na samostatném lístečku.

  SCIO testy 9. ročníku - listopad 2015

 • testované oblasti: ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, ANGLICKÝ JAZYK, obecné studijní předpoklady
 • forma testování: on-line na počítačích
 • výsledky předány žákům: žáci viděli své výsledky ihned po dokončení testu na monitoru Je také možno podívat se na jednotlivé testy on-line prostřednictvím internetového prohlížeče. Zde uvidíte detailně, jaké otázky se v testech objevily, ve kterých otázkách žák chyboval, které otázky vynechal.
  Internetová adresa je: https://testovani.scio.cz , uživatelské jméno a heslo obdržel každý žák své vlastní na samostatném lístečku.

  Výsledky ve SCIO testech - přehled za X let

  Výsledky SCIO testů v přehledné tabulce od roku 2006

  Obecně o testech pro rodiče

  Proč testujeme

  Vážení rodiče.
  Při hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků se snažíme být co nejobjektivnější. Ovšem leckoho z Vás už možná někdy napadly následující otázky:
 • „Neklade učitel na mého syna/dceru příliš malé (případně příliš velké) nároky?“
 • „Nehodnotí učitel mého syna/dceru nespravedlivě? Má horší známku (lepší známku) než si zaslouží?“
 • „Učí se můj syn/dcera to co se má učit, to co se učí na jiných základních školách?“
 • „Jakou šanci má můj syn/dcera u přijímacího řízení na střední školu?“ atd.
 • A podobné otázky si klademe i my – učitelé. Proto již několik let pravidelně oslovujeme společnosti, které se problematikou vzdělávání a jeho hodnocení zabývají na celorepublikové úrovni. V poslední době pak téměř výhradně využíváme služeb společnosti SCIO www.scio.cz Společnost SCIO testy sama vytváří, opravuje i vyhodnocuje a nám zasílá výsledky. Naši učitelé pouze dozírají na průběh testování, aby vše proběhlo přesně dle instrukcí. Takto získáváme srovnání s jinými základními školami ve Zlínském kraji i v celé České republice (desetitisíce testovaných žáků). Čím dál více středních a vysokých škol využívá SCIO testy u přijímacího řízení.

  Testování v několika bodech

 • v průběhu let se nám osvědčil systém PRAVIDELNÉHO testování v 6. a 9. ročníku
 • testované předměty: matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady a angličtina
 • občas testujeme nepravidelně i jiné oblasti (např. čtenářskou gramotnost, informační gramotnost apod.)
 • testování se účastní kromě základních škol i žáci příslušných ročníků gymnázií, stejné testy tudíž dostává žák 9. ročníku základní školy, žák 4.ročníku osmiletého gymnázia (např. Vsetín), žák 2.ročníku šestiletého gymnázia (např. Valašské Meziříčí) – o to cennější jsou naše výsledky, neboť žákům na gymnáziích můžeme jen obtížně konkurovat
 • naše škola testuje vždy všechny žáky ročníku, kteří jsou v době testování ve škole (např. i ty, kteří opakují ročník, mají na vysvědčení špatné známky – nepřikrášlujeme výsledek)
 • přísně dodržujeme stanovený časový limit na test i naprostý zákaz jakéhokoli opisování či napovídání
 • každý žák (a tudíž i rodič) obdrží podrobnou zprávu o svých výsledcích, ve které je rozebráno, které typy úloh mu jdou a které ne, v čem by se měl zlepšit apod.
 • učitelé dostanou rozbor testu po jednotlivých úlohách – snažíme se pak věnovat větší pozornost úlohám, ve kterých jsme špatně dopadli
 • konkrétní výsledky jednotlivých žáků nezveřejňujeme!
 • Ukázky výstupů z testování

 • průměrný celkový percentil (pokud jsme nad čárou ZŠ, považujeme to za dobré, čím výše, tím lépe). Dále je vidět, že školy srovnatelné velikosti s naší školou jsou na tom obecně hůře, než je průměr základních škol. O to více opět vyniká náš výsledek)
 • relativní postavení školy - čím víc v pravé části, tím lépe (ukázka obecné studijní předpoklady)
 • analýza dovedností a tématických částí – důležitá pro učitele (ukázka český jazyk)
 • analýza po úlohách – opět důležitá pro další práci učitele (ukázka matematika)
 • Pár vlastních postřehů k testům SCIO

  Jako naprosto zásadní pro dosažení úspěchu v testech se jeví ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, jinak řečeno schopnost POROZUMĚT NAPSANÉMU ZADÁNÍ. V běžné výuce má žák často možnost spolupracovat se spolužákem či požádat o radu učitele. Pokud však v testu nepochopí zadání, je ztracen.
  U velké části otázek žák nemusí prokázat encyklopedické znalosti, nýbrž si pouze pozorně přečíst text a odpověď na otázku v něm najde. Často také žáci doplácí na malou slovní zásobu.

  Ukázka č.1 (český jazyk – 6. ročník)

  Mladý silný lev vyzval na souboj starého pece lví smečky.
  „Roztrhnu Tě jako hada!“ zařval starý lev a mladý zamručel.
  „Kecáš padavko!“
  Vytasili drápy, vycenili zuby a vrhl se na sebe.
  Starý lev se bil statečně, ale co je platná zkušenost, když docházejí síly? Nakonec se odplížil z bitevního pole, kde jeho soupeř vítězně řval.
  „Jaká hanba,“ zaskučel starý lev. „Přemohl mě takový mladíček!“
  „Žádný mladíček,“ přitulila se k němu lvice a olízla mu rány. „Přemohlo tě stáří.“

  Otázka: „Která z následujících postav z uvedeného textu působí vlídným a milujícím dojmem?“
  a) soupeř
  b) stará lvice
  c) padavka
  d) mladý silný lev

  7 žáků z 22 odpovědělo špatně! (správná odpověď je b - stará lvice)

  Ukázka č.2 (obecné studijní předpoklady – 6. ročník)
  Vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova zamezit
  a) uspíšit
  b) zakázat
  c) umožnit
  d) dokončit
  e) připoutat

  14 žáků z 22 odpovědělo špatně! (správná odpověď je c - umožnit)

  Moc se přimlouvám za to, abyste u dětí podporovali činnosti vedoucí ke správnému pochopení napsaného textu. U menších dětí to může být pravidelné předčítání z knížek (děti se ptají: „mami, co znamená kroužil kolem hradu?“). Větší děti by měly co nejvíce číst samy. Nemusí to být pouze knihy. Existují dětské časopisy (Junior, Modelář, Abc, National Geographic, …), zajímavé texty jsou i na internetu. Zkuste se někdy zeptat, o čem byl film, který vaše dítě vidělo. Ať vám stručně převypráví, o čem včera četlo apod.
  Zapsal: Mgr. Ivan Šošolík