Výchovný poradce školy

Aktualizováno: 13. listopadu 2017
Výchovný poradce školy: Mgr. Luděk Drlík
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
 • prevence sociálně patologických jevů

 • Konzultační hodiny:
 • Pro žáky: PONDĚLÍ, ČTVRTEK, PÁTEK vždy v 9:25-9:45
 • Pro rodiče: PONDĚLÍ 14:30 - 15:30
 • kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefon: 571 499 421

 • Spolupracující profesionální poradenské zařízení:

  Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
  Pracoviště Valašské Meziříčí
  Křižná 782
  757 01 Valašské Meziříčí
  tel: 571 621 643, email: pppvm@poradnazl.cz
  Webové stránky: www.poradnazl.cz
  Provozní doba
 • Pondělí 7:00-16:00
 • Úterý 7:00-15:30
 • Středa 7:00-16:00
 • Čtvrtek 7:00-15:30
 • Pátek 7:00-14:30

 • INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE (aktualizováno 13. listopadu 2017)

  1. Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách

  2. Podrobné informace o středních školách, které Vás zajímají a jejich celkový obraz získáte:
 • návštěvou dnů otevřených dveří (doporučujeme návštěvu s rodiči)
 • sledováním webových stránek středních škol


 • Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

  Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018
  1. termín:
 • 12. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
 • 16. dubna 2018 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
 • 1. termín 10. května 2018
 • 2. termín 11. května 2018

 • V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky na SŠ.
 • Přihlášky je třeba doručit řediteli střední školy do 1. března 2018.
 • Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou a o studium na víceletých gymnáziích na všech středních školách budou konat jednu přijímací zkoušku formou jednotných písemných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ze vzdělávacího oboru matematika a český jazyk. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou zohledněni – tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Test je pouze jedním z kritérií přijímacího řízení spolu s hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalšími kritérii, které školy zveřejní na svých webových stránkách s dostatečným předstihem.
 • Výsledky testů přenáší společnost CERMAT na obě školy uvedené na přihlášce, případně i do dalších kol přijímacího řízení.
 • Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy, ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – Do 31. 10. 2017 vyhlásí ředitel SŠ 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je stanoven do 30. 11. 2017. Termín talentových zkoušek do těchto oborů (s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou) je 2. 1. – 15. 1. 2018. Sdělení o výsledcích talentové zkoušky střední školy zašlou do 20. 1. 2018.

  Studium na konzervatoři – Přijímací řízení – zkouška na konzervatoři se uskuteční v termínu 15. – 31. 1. 2018.
  PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ - NĚKOLIK RAD

  Vážení rodiče a vycházející žáci,
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování
 • Dříve než odešlete přihlášku,
 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2018

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.
  Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

  Dne 22. dubna 2018 ředitelé všech středních škol zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešlou rozhodnutí o nepřijetí.

  Po oznámení rozhodnutí je třeba:

  doručit zápisový lístek řediteli SŠ
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

 • nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání (formát .pdf)
 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí - na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

 • nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení