Výchovný poradce školy

Aktualizováno: 27. září 2016
Výchovný poradce školy: Mgr. Luděk Drlík
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
 • prevence sociálně patologických jevů

 • Konzultační hodiny:
 • Pro žáky: PONDĚLÍ, ČTVRTEK, PÁTEK vždy v 9:25-9:45
 • Pro rodiče: PONDĚLÍ 14:30 - 15:30
 • kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefon: 571 499 421

 • Spolupracující profesionální poradenské zařízení:

  Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
  Pracoviště Valašské Meziříčí
  Křižná 782
  757 01 Valašské Meziříčí
  tel: 571 621 643, email: pppvm@poradnazl.cz
  Webové stránky: www.poradnazl.cz
  Provozní doba
 • Pondělí 7:00-16:00
 • Úterý 7:00-15:30
 • Středa 7:00-16:00
 • Čtvrtek 7:00-15:30
 • Pátek 7:00-14:30

 • Zájemcům o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  Podrobné informace pro rodiče, kteří mají zájem o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE (aktualizováno 27. září 2016)

  1. Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách

  2. Podrobné informace o středních školách, které Vás zajímají a jejich celkový obraz získáte:
 • návštěvou dnů otevřených dveří (doporučujeme návštěvu s rodiči)
 • sledováním webových stránek středních škol


 • Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

 • V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky na SŠ.
 • Přihlášky je třeba doručit řediteli střední školy do 1. března 2017.
 • Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou a o studium na víceletých gymnáziích na všech středních školách budou konat jednu přijímací zkoušku formou jednotných písemných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ze vzdělávacího oboru matematika a český jazyk. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou zohledněni – tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Test je pouze jedním z kritérií přijímacího řízení spolu s hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalšími kritérii, které školy zveřejní na svých webových stránkách s dostatečným předstihem.
 • Výsledky testů přenáší společnost CERMAT na obě školy uvedené na přihlášce, případně i do dalších kol přijímacího řízení.
 • Do 31. ledna 2017 ředitelé SŠ zveřejní informaci o stanovených kritériích přijímacího řízení a o počtu přijímaných žáků.
 • Termín přijímací zkoušky je 12. dubna 2017 pro všechny čtyřleté studijní obory (náhradní termín je 19. 5. 2017) a 18. dubna 2017 pro víceletá gymnázia (náhradní termín je 20. 4. 2017). Pro žáky, kteří se ze závažných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného 1., nebo 2. termínu přijímacích zkoušek je vypsán ještě jednotný náhradní termín pro všechny obory vzdělání, a to 11. 5. 2016 (1. termín) a 12. 5. 2016 (2. termín).

 • Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy, ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – Do 31. 10. 2016 vyhlásí ředitel SŠ 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je stanoven do 30. 11. 2016. Termín talentových zkoušek do těchto oborů (s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou) je 2. 1. – 15. 1. 2017. Sdělení o výsledcích talentové zkoušky střední školy zašlou do 20. 1. 2017.

  Studium na konzervatoři – Přijímací řízení – zkouška na konzervatoři se uskuteční v termínu 15. – 31. 1. 2017.
  PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ - NĚKOLIK RAD

  Vážení rodiče a vycházející žáci,
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování
 • Dříve než odešlete přihlášku,
 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2016

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.
  Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

  Dne 22. dubna 2016 ředitelé všech středních škol zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešlou rozhodnutí o nepřijetí.

  Po oznámení rozhodnutí je třeba:

  doručit zápisový lístek řediteli SŠ
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

 • nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání (formát .pdf)
 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí - na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

 • nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení