Výchovný poradce školy

Aktualizováno: 26. října 2018
Výchovný poradce školy: Mgr. Hana Dřevojánková
Poradenství v oblasti
 • profesní orientace a volby povolání
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky talentované
 • prevence sociálně patologických jevů

 • Konzultační hodiny:
 • Pro žáky: ÚTERÝ vždy v 9:25-9:45 (případně dle domluvy)
 • Pro rodiče: kdykoliv po předchozí domluvě (telefon/ zpráva v E-ŽK)
 • telefon: 571 499 443

 • Spolupracující profesionální poradenské zařízení:
  Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
  Pracoviště Vsetín
  Jiráskova 419
  755 01 Vsetín
  tel: 571 411 426, 731 663 193, email: pppvs@poradnazl.cz
  Webové stránky: www.poradnazl.cz

  (Žáky, kteří jdou do poradny jako noví, objednávejte na vyšetření ve Vsetíně, od 1. 9. 2018 je spádovou poradnou pro naši školu ta ve Vsetíně, kontrolní vyšetření proběhne tam, kde jste byli vyšetřeni poprvé, např. ve Valašském Meziříčí.)

  Provozní doba
 • Pondělí 7:00-16:00
 • Úterý 7:00-15:30
 • Středa 7:00-16:00
 • Čtvrtek 7:00-15:30
 • Pátek 7:00-14:30

 • INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE (aktualizováno 26. října 2018)

  1. Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách

  2. Podrobné informace o středních školách, které Vás zajímají a jejich celkový obraz získáte:
 • návštěvou dnů otevřených dveří (doporučujeme návštěvu s rodiči)
 • sledováním webových stránek středních škol


 • Jak bude probíhat přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

  Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019
  1. termín:
 • 12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín:
 • 15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
 • 1. termín 13. května 2019
 • 2. termín 14. května 2019

 • V prvním kole přijímacího řízení může žák podat 2 přihlášky na SŠ.
 • Přihlášky je třeba doručit řediteli střední školy do 1. března 2019.
 • Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou a o studium na víceletých gymnáziích na všech středních školách budou konat jednu přijímací zkoušku formou jednotných písemných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ze vzdělávacího oboru matematika a český jazyk. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou zohledněni – tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením pedagogicko-psychologické poradny.
 • Test je pouze jedním z kritérií přijímacího řízení spolu s hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalšími kritérii, které školy zveřejní na svých webových stránkách s dostatečným předstihem.
 • Výsledky testů přenáší společnost CERMAT na obě školy uvedené na přihlášce, případně i do dalších kol přijímacího řízení.
 • Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy, ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – Do 31. 10. 2018 vyhlásí ředitel SŠ 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín podání přihlášky je stanoven do 30. 11. 2018. Termín talentových zkoušek do těchto oborů (s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou) je 2. 1. – 15. 1. 2019. Sdělení o výsledcích talentové zkoušky střední školy zašlou do 20. 1. 2019.

  Studium na konzervatoři – Přijímací řízení – zkouška na konzervatoři se uskuteční v termínu 15. – 31. 1. 2019.
  PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ - NĚKOLIK RAD

  Vážení rodiče a vycházející žáci,
 • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování
 • Dříve než odešlete přihlášku,
 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem

 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2019

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.
  Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

  Dne 22. dubna 2019 ředitelé všech středních škol zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešlou rozhodnutí o nepřijetí.

  Po oznámení rozhodnutí je třeba:

  doručit zápisový lístek řediteli SŠ
 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)

 • nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (viz. vzor odvolání (formát .pdf)
 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí - na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

 • nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení