Všeobecně o škole

Historie školy - události    Historie školy - učitelé    Historie školy - absolventi

Současnost
ZŠ Jablůnka:
 • zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků podle vzdělávacího programu Základní škola a školního vzdělávacího programu "Šance pro všechny".
 • vede žáky k respektování školního řádu a pravidel slušného chování.
 • umožňuje žákům 1. - 5. ročníku navštěvovat ráno a odpoledne školní družinu
 • organizuje aktivity jako součást výuky výchovné koncerty, poznávací zájezdy, výlety,exkurze, besedy, akce protidrogové prevence, lyžařský a plavecký i předplavecký výcvik
 • organizuje aktivity i mimo výuku (kurz předtanečních a společenské výchovy, diskotéky, školní kola ve zpěvu a recitaci, sportovní turnaje, školní olympiádu, regionální florbalová liga, sběrová soutěž,...)
 • nabízí žákům vyžití v zájmových kroužcích (keramický, stolní tenis, aerobik, florbal, volejbalový, country tance
 • v budově školy sídlí pobočka ZUŠ Vsetín - výtvarný a hudební obor
 • se zapojila do celostátních projektů "Dokážu to?", "Škola - místo k životu", "Slunce do škol", "Zdravé zuby", projekt prevence Policie ČR
 • nabízí rodičům možnost partnerské spolupráce v rámci občanského sdružení
 • informuje veřejnost o své činnosti formou místního "Zpravodaje", regionálního tisku (Zlínské noviny, Naše Valašsko), školního časopisu a na obecní vývěsce
 • poskytuje žákům a rodičům informace z oblasti volby budoucího povolání


 •      Škola navazuje na dlouhodobou tradici. O dobré úrovni školy svědčí umístění našich žáků v okresních a krajských soutěžích a fakt, že současní žáci jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na SŠ a odborná učiliště a v celostátních testech. Absolventi naší školy se uplatňují jako vedoucí pracovníci, podnikatelé, lékaři, učitelé, vrcholoví sportovci, umělci a jako pracovníci v mnoha dalších profesích.