Školská rada

(aktualizováno 16. 9. 2015)

Současné složení školské rady:

 • za rodiče: Silvie Procházková, Ilona Uhříková - předseda (tel: 571 452 461, mobil: 605 586 828, e-mail: uhrici@centrum.cz)
 • za obec: Věra Martinková, Zdeněk Mrlina
 • za učitele: Jitka Fojtíková, Ivan Šošolík

 • Stručný výběr informací o fungování Školské rady
 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Školská rada schvaluje školní řád
 • Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • Školská rada se podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Školská rada projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy