Školní jídelna

(aktualizováno 13. 6. 2019)


Vážení rodiče,
z důvodu objednání a normování potravin, vyrovnání plateb stravného a vrácení přeplatků bude možné odhlašovat obědy jen do 19. června 2019.


V Jablůnce 13. 6. 2019

Gabriela Kotrlová vedoucí školní jídelny
Jídelníček
Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. v platném znění.
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Kotrlová
 • Telefon: 571 499 424/425
 • Mobil: 736 179 859
 • E-mail: jidelna@zsjablunka.cz

 • Ceny obědů pro žáky:
 • 7-10 let: 23 Kč
 • 10-15 let: 25 Kč
 • nad 15 let: 27 Kč
 • Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce. Velikost porcí se řídí hmotnostními porcemi uvedenými v souboru receptur pro jednotlivé věkové kategorie.
  Výdej obědů: 11.25 - 13.30 hodin
  Výdej do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin
  Obědy v době nemoci (nepřítomnosti) žáka ve škole: žák může odebrat oběd v dané ceně pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemoci je zákonný zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování. V případě, že tak neučiní, bude mu započítána kromě ceny potravin na přípravu oběda také režijní a věcné náklady.
  Odhlašování a přihlašování obědů je možno den předem do 12.00 hodin u vedoucí ŠJ, na tel. číslech 571 499 424, nebo 736 179 859, případně na adrese jidelna@zsjablunka.cz.
  Přihlášení žáka ke stravování, úhrada stravného, úhrada čipů:
  Žák bude přihlášen ke stravování:
 • 1. Na základě odevzdané vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky ke stravování. Tím je strávník přihlášen ke stravování po dobu celé školní docházky (pokud se neodhlásí).
 • 2. Po zaplacení 100,- Kč zálohy na čip, kterým se bude po celou dobu stravování prokazovat. V případě ztráty, či poškození čipu, si zakoupí strávník čip nový. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ, aby nedošlo k jeho zneužití. Po ukončení stravování strávník nepoškozený čip vrátí a záloha mu bude vrácena.
 • 3. Po uhrazení stravného na měsíc následující, to znamená v srpnu na září.
 • Úhrada stravného na měsíc září je možná převodem na účet školy do 28. srpna 2019(doporučujeme 2 – 3 pracovní dny před dnem splatnosti) nebo výjimečně platbou u vedoucí ŠJ v posledních prázdninových týdnech 19. - 30. 8. 2019 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.
  Forma úhrady stravného:
 • inkasním převodem na účet školy: 101174528/0300 vždy k 15.dni v měsíci
 • ve výjimečných případech hotově u vedoucí ŠJ

 • Výše uvedené informace jsou ke stažení v pdf dokumentu
  Jídla pro vás připravují kuchařky:
 • Kamila Mrnuštíková
 • Renata Hurtová
 • Miroslava Malá

 • Oceněním jsou pro nás nejen spokojení strávníci, ale i uznání od odborníků na přípravu pokrmů (www.jidelny.cz)
  diplom kuchařkám