Z kroniky školy před 100 lety

28. října 1918 – prohlášení samostatné republiky československé v Jablůnce a v Pržně
Dne 28. října 1918 rozlétla se po nivách vlasti radostná zvěst, že naše vlast po třistaleté porobě jest osvobozena, že jest spolu se Slovenskem prohlášena za samostatnou republiku československou. Zpráva tato byla také úředně potvrzena.
Na vsi bylo živo, rušno a veselo. K poledni sešel se lid všech vrstev ve škole, kde zpráva tato veřejně vyhlášena, a význam její objasněn. Na to zazpívány písně: Kde domov můj, Hej, Slované, Nad Tatrou sa blýská. Shromáždění pak ještě před školou zazpívalo více národních písní a k jedné hodině po poledni se rozešlo. Při tom ustanoveno, že večer v 6 hod. pořádá se pochodňový průvod z Jablůnka do Pržna.
Kolem šesté hodiny hromadilo se obecenstvo před školou. Odtud za světla pochodní a lampionů hnul se průvod dolů vesnicí. Národní písně velebně se rozléhaly večerním tichem.
V Pržně na návsi před školou promluvil pan farář Hartwig a zpívány písně, načež se hnul průvod, rozmnožen prženskými, zpět k Jablůnce, kde před sokolovnou za burácejícího volání „sláva” republice, „sláva” Masarykovi, po doslovu starosty sokola se rozešel.